Välkommen till Ann-Mari och Ragnar Hemborgs minnesfond

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador och/eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder.

Hemborgs minnesfond

Ortopedisk medicin

Ortopedisk medicin karakteriseras av att patienten genomgår en omsorgsfull klinisk undersökning, vars syfte är att lokalisera smärtkällan och eventuella rörelsehinder i leder, muskler eller bindväv. Detta är en förutsättning för framgångsrik behandling. Dessutom undersöks styrka, uthållighet, koordination och stabiliserande funktion. Undersökningsfynden ligger till grund för eventuell fortsatt utredning med t.ex. röntgenundersökning. Rutinmässig röntgenundersökning utan noggrann klinisk undersökning har begränsat diagnostiskt värde.

Utifrån undersökningsresultaten upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan. Undersökningen och samtalet med patienten syftar också till att göra vederbörande medveten om sina funktionella resurser och sina möjligheter att påverka smärtproblemen. Forskningsresultat visar att detta tillvägagångssätt ger patienten trygghet och kunskap.

Undersökningsresultaten ligger till grund för val av behandling som t ex kan bestå
av mjukdelsbehandling, muskeltöjning, ledmobilisering, inkluderande
vid behov manipulation, och stabiliseringsträning. Denna behandling kompletteras med specifikt riktad träning av nedsatta funktioner.

Många av de ortopedmedicinska undersöknings- och behandlingsmetoderna
är vetenskapligt dokumenterade. Det krävs dock ytterligare forskning för att skapa ett optimalt underlag för omhändertagandet av patienterna.

Ortopedisk medicin tillämpas av såväl specialutbildade läkare som fysioterapeuter. Ortopedisk manuell terapi (OMT) utgör ett specialistområde inom fysioterapi.

Styrelse

Ansökningarna bedöms och anslagen fördelas av minnesfondens styrelse, som består av:

Anne Sundén

Ordförande
Dr.med.vet. | Leg. sjukgymnast. 

Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Eva Horneij

Dr.med.vet. | Leg. sjukgymnast

Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Harald Ekedahl

Dr. med.vet.| Leg. fysioterapeut

 

Gunilla Bring

Dr.med.vet. | Leg. läkare

Representant för Svensk Förening för Ortopedisk Medicin

Forskningsanslag

Forskningsanslag utdelas minst vart tredje år.

  • Anslag kan sökas för:
    förlorade löneförmåner i samband med forskning
  • sökandens direkta utgifter för projektet (medarbetare, utrustning, driftmedel)
  • studiebesök med anknytning till forskningsprojektet
  • deltagande i kongress med anknytning till forskningsprojektet

Ansökan värderas med avseende på projektets kvalitet och ortopedmedicinska relevans, sökandes kompetens och möjlighet att genomföra projektet.

erapportDet är viktigt att ansökningarna ifylls noggrant enligt anvisningarna på blanketten.

De som får anslag kommer att meddelas detta senast under april månad 2025.
Beviljade medel betalas ut senast i början på juli 2025. Under 2021 delade fonden ut 425 000 kr till sex relevanta projekt, under 2022 delades det ut 293 000 kr till fyra relevanta projekt och under 2023 delades det ut 167 000kr till 4 relevanta projekt.

Projekt, för vilka anslag beviljats, ska skriftligen redovisas till styrelsens ordförande Anne Sundén senast två år efter att medel utbetalts.

Ansökan

Välkomna med era ansökningar för medel 2024. Ansökningarna ska skickas in senast 2:a december 2024.

Ansökan skickas till

E-post: anne.sunden@med.lu.se

Eller i formuläret nedan.

Vid förnyad projektansökan tas hänsyn till om redovisning är inskickad för tidigare beviljade medel. Till ansökan bifogas sökandens CV.

Hemborgs minnesfond

Kontakt

Kontakt eller ansökan
Jag vill:
Namn
Namn

Maximum file size: 134.22MB

Maximum file size: 134.22MB